KAMUSALLN YAPSAL DNM PDF

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü by J rgen Habermas, Kamusall n, kamusal alan n kurulu u, i levleri ve nemi Vatanda l n siyasal anlam Burjuva toplumu sivil. kamusalln-yapsal-dnm. Kamusallığın, kamusal alanın kuruluşu, işlevleri ve önemi Vatandaşlığın siyasal anlamı Burjuva toplumu/ sivil toplum ile devlet. Kamusall n Yap sal D n m Kamusall n kamusal alan n kurulu u i levleri ve nemi Vatanda l n siyasal anlam Burjuva toplumu sivil toplum ile.

Author: Mazushakar Arar
Country: Barbados
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 19 February 2013
Pages: 243
PDF File Size: 7.59 Mb
ePub File Size: 6.42 Mb
ISBN: 245-4-62961-679-7
Downloads: 1277
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazilar

Published on Jul View 1. MtercimTercmanlk Blm retim elemanlarna, Yazmalarm ve grmelerim esnasnda bana yardmc olan Trkiyedeki ilgili niversitelerin tm retim elemanlarna, Yayn listelerinin toplanmas aamasnda bana destek olan yapdal niversitesi Jamusalln Tercmanlk Blmnden Sn. Ethem KESTELe, Bu almann bask ilerini stlenen ve bana teknik konularda yardmc olan deerli arkadalarm Erhan EN ve Cemal EVRENe,Sonsuz SevgilerYemin MetniYksek Lisans Tezi olarak sunduum ten Gnmze Kadar Alman Edebiyatndan Trkeye Yaplan eviriler ve eviribilim almalar adl almann, tarafmdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykr decek bir yardma bavurmakszn yazldn ve yararlandm eserlerin bibliyografyada gsterilenlerden olutuunu, bunlara atf yaplarak yararlanlm olduunu belirtir ve bunu onurumla dorularm.

Yukarda kimlik bilgileri belirtilen renci Sosyal Bilimler Enstitsnn. Sayl toplantsnda oluturulan jrimiz tarafndan Lisansst Ynetmeliinin Bu blm merkezimiz tarafndan doldurulacaktr. Dokuz Eyll Dier Kurulular: Soyad ngilizce Anahtar Kelimeler: Tezimin Eriim Sayfasnda Yaynlanmasn stiyorumEvetxHayrIVZET Hereyin hzla geliip deitii amzda, her alanda olduu gibi Alman Kamuslln dilimize yaplan eviriler ve lkemizde yaplan eviribilim almalar ile ilgili de birok gelime kaydedilmitir.

Edebiyat ve felsefe alanlar arasnda sk bir ba bulunduu iin, ayn zaman dilimi ierisinde Alman Felsefesinden dilimize yaplan evirilere de bu aratrmada yer verilmitir. Bu aratrmada, Yksek retim Kurulunun dokmantasyonmerkezinden, Trkiyenin byk ilinde bulunan byk ktphanelerin ve byk yaynevlerinin ariv kaytlarndan, tez konusunun alanlaryla ilgili alma yapan bilim adamlarnn almalarndan ve konuyla ilgili internet sitelerinden faydalanlmtr.

Sz konusu kaynaklardan elde edilen bilgiler sistematik bir ekilde dzenlenerek bir kqmusalln almas oluturulmu ve ulalan bilgiler nda da sonu ksmnda deerlendirilerek istatistiksel ve somut bilgiler elde edilmitir. Moreover, the number of translations from German Literature into Turkish has also increased.

This study, that consists the translations from German Literature and scholary works in Translation Studies in Turkey since aims at showing the developments in the field precisely and to facilitate the task of the researchers.

Since there is a strong relation between literature and philosophy, this study also contains the translations from German Philosophy into Turkish in the same period. In this research, the documentary Center of Higher Education Council, the archives of the big libraries and big publishing houses of Turkey, other similar studies and internet are used. Data gained from this resources is collated and edited systematically.

In the conclusion part, the results are evaluated and precise and statistical information is obtained.

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü

Yksek Lisans Tezleri 2. Doktora Tezleri Alman Edebiyat ierik olarak Avusturya ve svire Edebiyatn da kapsadndan, Alman yazarlarn yan sra Avusturyal ve svireli yazarlarn da, dilimize evrilen eserlerine yer verilecektir.

Aksi takdirde, yalnz Alman yazarlar ieren bir alma ka,usalln olarak eksik kalacaktr. Bir dier nemli noktay ise edebiyat ve felsefe arasnda bulunan sk ba oluturmaktadr. Bu nedenle Alman Felsefesinden dilimize aktarlan kaumsalln de bu almada ele kkamusalln. Buradaki ama, belirtilen zaman aral ierisinde sz konusu alanlarda yaplan almalar sistematik bir ekilde derleyerek bu konularda aratrma yapacak kiilere bir kaynaka oluturmak ve gerek Alman Edebiyatndan dilimize yaplan evirilerin, gerekse de lkemizde yaplan eviribilim almalarnn ten gnmze tarihsel geliimini kamusallln bir biimde gzler nne sermektir.

  ASTRON RS-35A MANUAL PDF

Bylelikle bu alanlarn Trkiyede kat ettii mesafeler ve geirmi olduu gelimeler daha ak bir ekilde grlecektir. Her aratrmada olduu gibi bu aratrmann da hakl gerekeleri bulunmaktadr.

Dolaysyla bu alma, alannda ilk olmas asndan nemlidir. Dier bir gereke ise daha nceden yaynlanm olan benzer almalarn gncelliini yitirmi olmasdr. Bu aratrmalar, ya yalnzca yakn gemite yaplan edebi evirileri ve eviribilim etkinliklerini kapsamamaktadr ya da bunlar sistematik bir ekilde sunmamaktadr.

Sz edilen gerekeler gz nnde bulundurulduunda, byle bir aratrmann varl bilimsel literatre kazandrlmas asndan nemli olup bu alanda alma yapacak olan kiilere yol gsterici bir kaynak oluturmas bakmndan bir ihtiyac da karlam olacaktr. XIIBu almann oluumunda ilk yapasl hi kukusuz salkl bir literatr taramasdr.

Daha nceden yaplm olan benzer almalar aratrldnda, Yksek retim Kurulunun tez merkezinde, ilgili niversitelerin dokmantasyon merkezlerinde, byk ktphanelerde yapal internet zerinden yaplan literatr taramas sonucunda, yaklak 16 tane alma olduu saptanmtr. Belli Deil, stanbul,s. XIIIbir blm Trkiyedeki niversitelerin Almanca blmlerinde yaplan tm almalar, bir blm eviribilim ile ilgili gemi yllara hapsal olan almalarn, dier bir blm ise Alman Edebiyatndan dilimize yaplan btn evirileri ya da tek bir yazara ait kamusal,n eserlerin evirileri ile ilgili bilgileri kapsamaktadr.

Salkl bir kaynak taramas sadece bu aratrmayla ilgili sahalarda daha nceden yaplm olan bilimsel almalar saptayp onlara ulamak iin deil, oluum srecindeki hemen hemen her aamada gerekli olacaktr. Hereyin bylesine hzla geliip deitii amzda, doal olarak bu aratrmayla ilgili dallarda da gelimeler olacak ve hapsal bu tezin sk aralklarla gncelletirilmesi zorunluluu doacaktr. Dolaysyla kaynak taramas iin elverili olan her mekan, istifade edilebilinecek her materyal, yararlanlacak temel kaynaklar arasnda saylabilir, bir baka deyile, byk ktphaneler, byk yaynevleri, dnnm konularyla ilgili sreli ve sresiz yaynlar, internet ve Trkiyedeki niversitelerin Mtercim Tercmanlk ve Yabanc Dil blmlerindeki retim elemanlarnn bu konuyla ilgili yapm olduklar bilimsel almalar ve etkinlikler, bu almada bavurulacak temel kaynaklardr.

Sz edilen kaynaklardan gerekli bilgileri elde etmek iin yappsal birtakm yollar izlenecektir. Trkiyenin byk ilindeki stanbul, Ankara, zmir byk ktphanelere gidilerek buralarda kaynak taramas yaplacaktr. Ayrca byk yaynevlerindeki yetkili kiilerle gerek yz yze, gerekse de sanal ortamda balant kurularak onlardan yardm alnacak, yetkililerine ulalamayan yaynevlerinin de internet zerindeki web sayfalarndaki bilgilerinden yararlanlacaktr. XIVkurularak sz konusu akademisyenlerin yayn listelerini temin etme yoluna gidilecektir.

Aratrmann her evresinde danman retim yesiyle koordinasyon halinde bulunulacak ve gerektii takdirde kendisinin tecrbe, bilgi ve yardmlarndan yararlanlacaktr. Sonu olarak bu almann ulamak istedii birtakm hedefler vardr. Bunu yaparken de aadaki sorulara yant aranacaktr: Acaba Trk okurunun bu srete Alman Edebiyatna olan ilgisi ne ynde bir deiiklik gsterdi? Hangi yllarda artt, hangi yllarda dt?

Alman Edebiyatndan dilimize en ok hangi edebi trler evrildi? Hangi yazar ne kadar evrildi? Alman Edebiyatyla ilgili en ok hangi evirmenler tannmaktadr? Alman Edebiyatndan yaplan eviriler en ok hangi yaynevlerinden kamuusalln Bu eserlerin eviri eilimi yllara gre ne lde deikenlik gsterdi?

Bunlarn yllara gre dalm nasl oldu? Bunlarn yllara gre dalm nasldr?

Bu sorulara bulunacak yantlar nda konuyla ilgili birtakm yarglara varlacaktr. Bylece bu alanlarn Trkiyedeki olumlu ya da olumsuz yndeki geliimleri daha iyi grlecektir. Tarih boyunca yeryzndeki toplumlar hep birbirlerinden etkilenmilerdir ve buXVetkileimlerin sonucunda da tarihe yn verecek nemli olaylar yaanmtr. Bu etkileimde en byk pay phesiz yine evirinindir. Uygarlklar, ekinler bir iletiim, bildiriim arac. Hatta bundan da te, yeni edebi trler, yeni ve farkl dnce yaplar kazanrlar.

  BEHRINGER DJX750 MANUAL PDF

Akit Gktrkn de bir syleisinde belirttii gibi: Bilim, teknik, yaratclk alanlarnda an son gelimelerine ayak uydurabilmemiz ancak eviriyle olanakldr. Bilindii gibi yeryzndeki hereyin bir balang noktas vardr, tabii evirinin de. Ancak evirinin nasl ve ne zaman ortaya ktna dair kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte ok eskilere dayand dnlmektedir. Bu gz nnde bulundurulduunda, evirinin varlnn ok eskilere dayandn sylemek mmkndr. Eski Msr ele alacak olursak, Dragomane diye adlandrlan evirmenler kervan ba olarak ya da kanuni ileri yrten, gnmzn deyimiyle Uzman olarak grev yapyorlard.

XVIolursa, szde Tanr Babillileri cezalandrmtr. Oysa ki Babil, M. Ama eviri urana dair eskiye dayanan en salkl bilgiler, phesiz Antik aa ait olan bilgilerdir. Bu devirde evrilen eserler bilimsel arlktayd. Edebi eviri ise karmza Franszca bata olmak zere birok Avrupa dillerinden edebi eserler evrilir.

Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardndan, ylnda, Milli Eitim Bakanlna bal Telif ve Tercme Heyeti kurulmu ve bununla da Trkn ulusal kitaplna, eitim, retim kurumlarna sanat ve dnce yaptlarnn evrilerek kazandrlmas amalanmtr. Bu dnemde birok eserin dilimize evrilmesinin temelleri atlm ve eviri etkinlii en parlak dnemlerinden birini yaamtr. Vermeer, Skizzen zu einer Geschichte der Translation, Band 6. XVIIimdilerde ise 40l yllarn Tercme Brosunun grevini zel yaynevleri stlenmektedir ve bu da ne yazk ki baz sorunlar beraberinde getirmektedir.

Yani iki dil bilen her bireye evirmenlik kaplar sonuna kadar almakta ve iin sadece maddi boyutu dnlmektedir.

Tabii ki ilerini titizlikle ve etik kurallarna uygun olarak yrten yaynevleri de vardr phesiz, ancak saylar ok azdr. Bunun iin de sadece dil bilmek yeterlidir. Bu konuda devletin de yapt bir ey yoktur. Hatrlanacak olursa yakn gemite bir eviri krizi yaanmt.

AB Komisyonunun 6 Ekim te aklad, Trkiye ile mzakerelerin balatlmas ynnde tavsiyelerde bulunduu lerleme Raporu, uzman eksiklii bahane edilerek geri evrilmiti.

Oysa ki lkemizde eviri alannda ok deerli bilim adamlarmz ve ilgili blmlerden mezun birok kalifiye elemanmz bulunmaktadr.

Yani burada da dil bilen veya bildiini belgeleyen kiiler istihdam edilmektedir yapsao maalesef niversitelerin Mtercim Tercmanlk Blm kamuzalln yine gz ard edilmektedir.

Oysa ki lkemizde Akademik eviri Eitimine 80li yllarda balanmtr ve u an devlet ve vakf niversitelerinde olmak zere toplam 16 tane niversite bnyesinde eviri veya Mtercim Tercmanlk Blmleri bulunmaktadr.

Belli Deil,stanbul, Aralk Der Stiefel und sein Socken. Vedat orlu, kr orlu. Der Vater eines Mrders. Die Kirschen der Freiheit. Cumhuriyet Kitap Eki iinde. Who ist who im Himmel Gtterwelt von A-Z. Dnya Edebiyatndan Seme ykler iinde.

Kamusalln yapsal dnm pdf

Warnung vor dem Schriftsteller, drei Vorlesungen in Frankfurt. Kleiner Eisbr, lass mich nicht allein. Bin Dokuz Yzlerin Berlininde ocukluk. Berliner Kindheit um die Neunzehnhundert. Gven Isa, Haluk Barcan. Bin Dokuz Yzlerin Banda Berlinde ocukluk.