JERETIKA PRIA PDF

Veoma zanimljiva i uzbudljiva pria o jednoj od najveih misterija, mek povez, Knjiga je posveena moralnim problemima, jer etika filozofija zaokruuje ceo. u potpunosti spreman da argumentaciju upotrebi samo ad pro- pria Istovremeno, u Eunomijevoj tvrdnju iznosi se jeretika misao da je Sin. Istinita priĕa o najĕuvanijoj tajni Vatikana. Ovo je knjiga o ženi koja se od . U južnom delu Francuske bilo je mnogo jeretika. Zato je rešio da se oženi.

Author: Faeran Brarr
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 19 May 2007
Pages: 77
PDF File Size: 7.56 Mb
ePub File Size: 7.45 Mb
ISBN: 221-9-84484-185-7
Downloads: 35704
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagakasa

Home Documents Hercegovina 15 i 16 – Hercegovina 15 i 16 – Download Report. Published pdia Jul View 5. Godine udari grom u barutanu, te ga sasvim razrui; al godinesadanji paa ga jo bolje sazida i utvrdi.

Zapaanja su tana i odgovaraju istorijskim previranjima. Grad je popravljen u nemirnim vremenima da bi proiren i obnovljen obuhvatio najprostraniji odbrambeni sistem donje Hercegovine. Povodei se za narodnim predanjem, Giljferding za Vidoki kae da je glavno utvrenje u Hercegovini. Dini, Srpske zemlje u srednjem vijeku, Beograd,; L. KovaeviKoji, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske drave, Sarajevo,17,,,; B. Tu je navedena i ostala literatura i izvori.

Filozofski Godinjak 25

U latinskom prevodu, Vidovo polje je Planum Sancti Viti iz g. Iz tube se ne vidi da li je Vidovo polje pripadalo Nikoliima ili su njihovi vojnici pljakali na susjednoj teritoriji. Na zapadu, mea prati Neretvu do zaravni Bivoljeg Brda, a na sjeveru dosee do Bia. Jireek, Trgovaki putevi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vijeku, Sarajevo, ,86 i napomena Dini, Srpske zemlje u srednjem veku, Beograd, Dini, Humsko-trebinjska vlastela, Beograd, Dedijer, Hercegovina, Sarajevo, Lui, Spisi dubrovake kancelarije, III,br.

Mii, Humska zemlja, Beograd, Vego, Zbornik jeretka natpisa BiH, I, 57, br. Dubrava je u sastavu Blagajske nahije na teritoriji od itomislia do Ljubinja i od Gnojnica do Hrasnog. Drugi put, od rimskog kralja Fridriha, Vidoki pokriva estougaonu povrinu od m2. Atanasovski, Pad Hercegovine, Beograd, Alii, Poimenini popis sandaka i vilajeta Hercegovina, Sarajevo, Petrovi, Mataruge u kasnom srednjem vijeku, Glasnik Cetinjskog keretika, 10, Kovaevi-Koji, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske drave, Sarajevo, Osim cisterni, u gradu su ustanovljeni ostaci brojnih rezidencijalnih, vojnih, vjerskih, ekonomskih i drugih objekata.

Meu Kosainim gradovima, Vidoki zauzima vidno mjesto. Ne toliko zbog jeretikz prouavanja, koliko zbog njegove izuzetnosti u razvojnim smijernicama hercegovakih fortifikacija od srednjeg vijeka do kraja osmanske uprave.

Unutranji kompleks Vidokog titi nepravilno obzie zatvarajui priw od 2,5 ha, a na rastojanju od oko m rasprostranjene su masivne kule. Vei razmaci su izrazitiji u centralnom dijelu tvrave, to je proizalo iz reljefnih odlika i spreavanja moguih prilaza u sluaju neprijateljskog napada. Za razliku od istone strane, zapadna polovina grada je sastavni dio isturenog suenog prostora koji zavrava detairanom kulom.

Sve ostale, takoe etverougaone kule, po poloaju su bone, izuzimajui dvije kapijske u krajnjem zapadnom dijelu bedema. Teret odbrane su u svemu podnosile kule, njih esnaest, od kojih su samo dvije ouvane u slabim ostacima.

Sa unutranje strane, otvoreno je est kula: Kule povezuje bedem irok 1,10 m i zavrava krunitemgrudobranom na samom vrhu. Straarskoj stazi se prilazi sa nivoa drugog sprata to je omoguivalo neprekidnost kretanja posade.

  AT4008 51E MANUAL PDF

Od cjelokupnog rjeenja, svojevremeno je bila izuzeta samo kula posljednje odbrane iako njeni tragovi jo uvijek nisu ueretika. Nije poznato ni to jefetika li se oko grada nalazila tajna staza. Isto tako, nemamo uvid jeretia postojanje rova koji bi dosljedno pratio bedemski pojas. I sa tim nedostatkom, neemo pogrijeiti ako odbrambeni sistem Vidokog svrstamo meu obrasce od uticaja na primjenu rjeenja meu tvravama manjih dimenzija. Dananje stanje zidova upozorava da je stepen ouvanosti jeretiak osmanske epohe znatno vii od srednjovjekovnog.

Sagledavanje prvobitnog jeretiak ne dozvoljava neprimjerena arheoloka istraenost. Primijenjena zamisao modelovanja zbog toga ne doputa detaljnije razmatranje konstruktivnih odlika.

Nasuprot njemu, Izet Rizvanbegovi je dao najpodrobnije podatke o jerettika, uoavajui vidljive stepene razvoja i dogradnje, iako sa nedostatkom vremenskog odreenja.

Nema podataka o prvobitnim arhitektonskim oblicima koji bi ukazali na neophodnost konzervatorskorestauratorskih zahvata. Arheolokom radilitu prethodilo je uklanjanje vegetacije na kulama i zidovima, kako bi se uoile konture i struktura bedema. Takav pristup ostvaren je na gotovo beznaajnom bedemskom platnu u poreenju sa prostornim svojstvima koje grad svrstavaju meu najprostranije u postsrednjovjekovnom periodu BiH.

U kule se ulazilo sa nivoa prizemlja ispod nadvratnika obraenih blokovima krenjaka od koga su uraeni dovratnici i pragovi. Stepenite se nalazilo u unutranjosti i na jereetika straarskoj stazi. Pristup straarskoj etnici omoguavala je drvena galerija oslonjena na bedem.

Prema sauvanom crteu nepoznatog autora, kule su imale etae. U unutranjosti, stambeni jeretikw vjerski objekti raspolagali su prizemljem i najvie, jednim spratom. Du zidova primjeuju se brojni otvori i ostaci odaklija koji su nekada dopirali do podnica. Odaklije su zidane od poluobraenog kamena i maltera poput samih zidova.

U ovim posljednjim, vidljiva su brojna, uska i vertikalna okna za ventilaciju i osvjetljenje. Podnice su izvedene od kamenih ploa utopljenih u kreni malter. Pri istraivanju ni na jednoj od kula nije ustanovljeno ta se nalazilo ispod jeretikx prizemlja.

U kasnijim etapama razvoja kule su zavravale etverovodnim krovovima, a krovne konstrukcije su bile pokrivene daskom ili jereika limom. Vertikalno podijeljene, meuspratne konstrukcije su graene od jakih hrastovih greda sa stropom od loijeg materijala. Stepenite je bilo drveno, jednokrako. Tehnika graenja u cjelini zastupa poluobraeni kamen i kreni malter kao najei materijal, a potom klesane blokove krenjaka. U unutranjosti i spolja zidovi su bili dersovani.

Navedene injenice i pretpostavke proistekle iz ranijih ispitivanja neminovno vode ka ispravkama i provjeravanju usklaenom pris novijim pronalascima. U okvirima takvog razmatranja, raspoloiva svjedoanstva prolih i sadanjih istraivaa podlijeu kritikom redefinisanju putem novih dokaza ili negiranjem onih iz prolosti.

Seminole County Florida

Posljednje, i zasad jedino istraivanje Vidokog, i zavretak arheolokih radova uz etiri kule u sjevernom sektoru i na jugozapadnoj kosini, povod su 12za preispitivanje i dopunu tadanjih zakljuaka.

Samo u jednom dijelu sjeverozapadnog austrougarskog kompleksa, ua lokacija srednjovjekovnog grada nije mogla da bude posvjedoena. Saznanja o tom segmentu nisu potkrijepljena arheolokim provjeravanjem, a jo manje analizom izvornih zidova.

Preuzeti radovi tokom Tako su pored jako oksidiranih predmeta nepoznatog porijekla otkrivene eljezne topovske kule i keramike lule iz osmanske faze izgradnje.

Na dubini od cm ukazali su se ostaci grubo kaldrmisanog plonika, 10,00 cm nieg od ulaznih pragova, a mogli su poticati najranije iz kasnosrednjovjekovne faze. Tim prije to se do zavretka arheolokih radova smatralo da je grad, veim dijelom, ostvarenje srednjovjekovne epohe. Na planu nepoznatog autora jasno se uoavaju nesrednjovjekovne komunikacije Gornjeg i Donjeg grada. Peia poloaj doslovno odslikava stanje koje odgovara osmanskom vremenu nastanka.

  BLAUPUNKT HAMBURG MP68 MANUAL PDF

Srednjovjekovne staze nisu uoene, iako nema sumnje da je izvjestan kontinuitet nesporan. Baslerov plan, meutim, ne uzima u obzir samo srednjovjekovnu i osmansku dimenziju, ve i kasnoantiki prostor, gdje se po svoj prilici nalazio bar dio srednjovjekovne tvrave. Stari crtei Vidokog i okoline 1 13Kako se na mnogim mjestima prepoznaju slojevi nasipnog porijekla sa velikom koliinom uta, moe se pretpostaviti da su ostaci srednjovjekovnog bedema veim dijelom ouvani u negativu.

Ako bi se pod srenim okolnostima otkrili tragovi podzemnog prolaza, ubrzo bi stigli i do hronolokih podataka o prvobitnom spoljnom bedemu. Razdoblje od najmanje jednog vijeka, od polovine XIV proa polovine XV vijeka, veoma je slabo dokumentovano arheolokim nalazima. Izuzetak je pronalazak negativa temelja koji bi se mogao pripisati tragovima bedemskog pojasa.

Za prouavanje razvojnih faza ne moe se koristiti, ponajvie zbog svoje nepotpunosti. Taj hronoloki okvir privlai panju istorijskih zbivanja XIV i XV vijeka, budui da arheoloki rezultati nisu uticali na preciznije datovanje.

Nesumnjivo je u pitanju pretpostavka koja se usljed oskudnih istorijskih podataka ne moe dokazati.

Filozofski Godinjak 25

Stari crtei Vidokog i okoline 2 Sa osmanskom epohom ostvaren je zamaan graditeljski poduhvat na izgradnji Donjeg grada i popravci gornje i srednje fortifikacije. Da li je Donji grad flankiran jo ponekim, dosad neuoenim odbrambenim elementom, do danas je ostalo nepoznato. Stie se utisak da konfiguracija terena na padini predodreuje ublaavanje strmine, tako da 14su prilazi kapijskim kulama bili znatno pogodniji. U samoj unutranjosti je smanjen nagib, a meuprostor je popunjen zemljanim nasipom ogranienim unutranjim podzidima.

Da bi se ouvali ve formirani sokaci, ojaani su nasipanjem, to je u skladu sa zahtjevima artiljerijske tvrave. Tako jerstika gornji bedem dobio novu vanjsku priaa sa skretanjem prema istoku.

U obliku u kome je ouvan, Vidoki predstavlja jedinstveno rjeenje, kako na bedemskom pojasu, tako i na pojedinim kulama. Punoa odbrambenih postrojenja svrstavaju grad meu one sa najrazvijenijim fortificiranjem u BiH.

Poreenjem ouvanih zidova uoena je tenja ka usavravanju forme i naina odbrane, a primijenjeni model, ostvarenje graditelja razliitih epoha. Predvianjem sistematskog arheolokog istraivanja, Vidoki bi dobio jo vanije podatke o etapnosti izgradnje i razvoja, a naroito dosad gotovo nepoznatog srednjovjekovnog embrija. Opadanje odbrambene moi Vidokog dolazi do punog izraaja u prvoj polovini XX vijeka, kada je preputen minimalnom odravanju i postepenom razgraivanju. Nekadanjem velikom stratekom sistemu neophodan je odgovarajui plan istraivanja i obnove, to bi bilo od velike koristi zbog zaustavljanja procesa propadanja ove izuzetno prostrane spomenike cjeline.

Meu Kosainim gradovima, Vidoki zauzima vano mjesto. Dananje stanje ouvanih zidova pokazuje da je u osmanskoj epohi znatnije proiren i obnovljen.

Sve do zavretka arheolokih radova, pogreno se smatralo da je veim dijelom srednjovjekovno ostvarenje.